Karabük 2 Şubesi

Delege Seçimleri

Delege seçim kuralları, delege seçim tarihi, yeri, saati ve delege seçim bölgeleri aşağıda belirtilmiştir.

Delege Seçimlerine İlişkin Kurallar

SEÇİM KURALLARI

Madde 22.          (1) Delege seçimleri, serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre yapılır. Listede adı bulunanlar resmi kimlik belgesi göstermek ve listeyi imzalamak suretiyle oy kullanır. Oy sandıklarının seçim kurulu tarafından üyelerin gözetiminde boş olduğu, bir tutanakla saptanır. Üyeler, seçim kurulu tarafından hazırlatılan kapalı mahallerde Seçim Kurulu’ndan alınacak zarfa gizli olarak oy pusulalarını koyup kapatarak oy sandığına atmak suretiyle oylarını kullanırlar.

(2) Seçmen listesinin birinci imza sütununu imzalayan üye, oy pusulasını zarfa koyar ve ağzını kapatarak sandık kurulu huzurunda sandığa atar. Zarfı sandığa atan seçmen, seçmen listesindeki ikinci imza sütununu imzalar.

(3) Her üye kendi adına oy kullanır. Vekâletle oy kullanılamaz.

(4) Üye oyunu serbest olarak kullanır. Oyunu kullanması esnasında üyeye, hiç kimse hiçbir şekilde müdahale edemez.

(5) Oy pusulalarına, oyun kimin tarafından kullanıldığını belli eden bir ibare ve işaret konulamaz, imza atılamaz. Bu gibi oy pusulaları ve zarflar geçersizdir.

(6) Oy zarfı içine bir oy pusulası konulur. Birden fazla olursa geçersiz sayılır.

(7) Oy pusulası üzerinde, o sandık bölgesinden seçilecek delege sayısı kadar kişi işaretlenir. Oy pusulası haricindeki diğer kâğıtlara yazılan oylar ile mühürsüz veya seçilecek delege sayısından fazla adayın isminin işaretlendiği oy pusulaları geçersizdir. Seçilecek delege sayısından az işaretlemeler geçerlidir.

(8) Aday olmadığı halde, adı oy pusulasına yazılan ve işaretlenen kişilere verilen oylar geçersizdir. AnCak bu halde oy pusulasının tümü geçersiz sayılamaz; diğer adaylara verilen oylar geçerli sayılır.

(9) Oylama, kararlaştırılan süreler içinde yapılır. Ancak sürenin sona ermesine rağmen oy kullanmak için süresinde oy kullanma mahallinde ve oy kullanma sırasında yer alanların oy kullanmaları sağlanır.

(10) Oylama bitiminde, masa üzerinde, sandıktan başka ne varsa kaldırılır. Oy sandığı, oy verilen yerde bulunanların gözleri önünde açılır. Döküm ve sayım açık olarak yapılır. Oy verme yerinde hazır bulunanlar sayım ve dökümü takip edebilirler. Oyların sayım ve dökümü, aralıksız devam eder. Sandıktan çıkan zarfların toplamı tutanağa geçirilir. Sandıktan çıkan zarf sayısı, oy kullanan seçmen sayısı ile karşılaştırılır. Zarf sayısı, oy veren seçmen sayısından fazla olursa, mühür taşımayan ve seçmenin kimliğini belli edecek şekilde işaretlenmiş bulunan zarflar ayrılır. Ayrılan bu zarfların, toplam zarf sayısından düşülmesi fazlalığın giderilmesine yetmiyorsa kurul başkanı eşitliği sağlayacak sayıda zarfı gelişi güzel çeker ve bu zarfları açmadan imha ederek eşitliği sağlar.

 

(11) Tasnif sonuçları (Ek-3) örnekteki tutanağa geçilerek imzalanır. Adayların aldığı oy sayıları boş bir oy pusulasında adayların isimlerinin yanına aldıkları oy sayısı yazılmak ve pusulanın altı, sandık kurulunca imzalanmak suretiyle de tutanağa alınır.

 

(12) Oy kullanan üyelerin tekrar sayım isteği üzerine tekrar sayımı istenen sandık için sayım bir kez daha tekrarlanır. Tekrarlama işlemi sırasında oy pusulaları istekte bulunanların gözleriyle görecekleri ve işitecekleri şekilde sayılır ve sonuç tutanağı bağlanır.

(13) Seçimlerde birden fazla adayın eşit oy alması durumunda kura yoluna başvurulur. Kura sandık kurulu tarafından mahallinde hemen yapılır ve sonuç tutanağa işlenir. Bu suretle sandık bölgesinde delege seçilenler belirlenmiş olur.

(14) Birden fazla sandığın kullanıldığı seçimlerde seçim sonuç tutanakları, şube yönetim kurulunca birleştirilir.

(15) Delege seçimlerinde, sandık kurullarının kararlarına uymayanlar, oy verme düzenini bozanlar, mükerrer oy kullananlar hakkında eylemin niteliğine göre sendika içi disiplin hükümlerine ve yasal yollara başvurulur.

 

EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI

KARABÜK (2) NO.LU ŞUBESİ

DELEGE SEÇİMLERİNE İLİŞKİN

 

İLAN

Sendika Genel Yönetim Kurulu’nun seçim sürecine ve takvimine ilişkin 9.8.2018 tarihli ve 405 sayılı kararı gereğince;

A) Karabuk Üniversitesi; ilçesi ilçe temsilcilik seçimleri ile delege seçimlerinin (seçime hazırlık, oy verme, döküm, sayım ve tasnif işlemlerinin) 10 Ekim 2018 tarihinde 08:00 – 20:00 saatleri arasında Karabük Üniversitesi, Demir Çelik Kampüsü adresinde bulunan İşyeri Temsilciliğinde gerçekleştirilmesine,

C) Kredi Yurtlar Kurumu Karabük İl Müdürlüğü; ilçesi ilçe temsilcilik seçimleri ile delege seçimlerinin (seçime hazırlık, oy verme, döküm, sayım ve tasnif işlemlerinin) 10 Ekim 2018 tarihinde 08:00 – 20:00 saatleri arasında KYK Bahattin Gazi Yurt Müdürlüğünde, gerçekleştirilmesine,

Oy kullanma işlemlerinin saat 09:00’da başlayıp saat 17:00’de sona ermesine,

Sandık bölgelerine göre oy kullanacak üye listeleri ile delege aday listelerinin Karabük Üniversitesi, Demir Çelik Kampüsü adresinde bulunan İşyeri Temsilciliğinde KARABÜK  adresindeki şube hizmet binasında askıya çıkartılmasına,

karar verilmiş olup ilanen duyurulur.

İşbu ilan metni ve sandık bölgelerine göre oy kullanacak üye listeleriyle delege aday listeleri ve oy kullanma sırasında uyulacak kurallar, şube web sayfasında ve şube hizmet binasında üç (3) gün süreyle askıya çıkartılacaktır.

Sandık bölgelerine göre düzenlenen oy kullanacak üye listelerinde veya delege aday listelerinde ismi bulunmayanlar ya da başka sebeplerle listelere itirazı olanlar, ilan süresi içerisinde Şube başkanlığına itiraz edebilirler.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde sendika üyeliği özel nitelikli kişisel veri olduğundan kişisel verilerin işlenmesinin engellenmesi adına sandık bölgelerine göre oy kullanacak üye listeleri ile delege aday listelerinin Karabük Üniversitesi, Demir Çelik Kampüsü adresinde bulunan İşyeri Temsilciliğinde KARABÜK adresindeki şube hizmet binasında askıya çıkartılmıştır.